Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement The Famondio Singers

Artikel 1 Leden
Koorleden zijn zij, die zich tegenover de vereniging verplichten:
a. alle repetities bij te wonen en aan de uitvoeringen mee te werken
b. de vastgestelde contributie betalen
c. de bepalingen van Statuten en Huishoudelijk reglement na te leven
d. minimaal 1x per drie jaar lid zijn van een commissie of het bestuur

Artikel 2 Ballotage
Een ieder die zich als lid aanmeldt, staat na aanmelding tenminste twee maanden onder ballotage. In die periode wordt door de muzikaal leider en een bestuurslid een stemtest afgenomen en de stempositie bepaald. De muzikaal leider en het bestuurslid dragen het adspirantlid vervolgens voor als koorlid aan de koorleden. Bij weigering wordt het betrokken adspirantlid hiervan in kennis gesteld. Bezwaren van leden tegen een adspirantlid moeten, met redenen omkleed, worden ingediend bij het bestuur, binnen zes weken na aanmelding van het betreffende adspirantlid.

Artikel 3 Repetities
De repetities worden gehouden op een door het bestuur te bepalen tijdstip.
Tijdens de repetitie zijn de leden verplicht de orde te bewaren.

Artikel 4 Contributie
De contributies worden voldaan op een door de Algemene Ledenvergadering te bepalen wijze en tijdstip.
Leden die niet in de gelegenheid zijn de repetities gedurende een tijdsbestek van langer dan vier weken bij te wonen, kunnen in overleg met het bestuur om de volgende redenen vrijstelling van contributie verkrijgen:
a. studie
b. zwangerschap
c. langdurige ziekte
Contributies die zijn voldaan, zijn nimmer terug te vorderen.

Artikel 5 Lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat in op de datum van aanmelding.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging
b. overlijden
c. royement
d. afwijzing in gevolge ballotage
e. onder curatele stelling
Een en ander ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 6 Ereleden
Ereleden zijn zij die op voordracht van één of meerdere leden door een Algemene Ledenvergadering worden benoemd.
Zij betalen geen contributie, hebben geen stemrecht en kunnen geen rechten doen gelden op de bezittingen van de vereniging.

Artikel 7 Donateurs
Donateurs zijn zij die de vereniging financieel steunen en daarvoor een bewijs van donateurschap van de vereniging krijgen. Zij kunnen zich daarvoor opgeven bij het bestuur of werkende leden.
Het donateurschap eindigt door:
a. schriftelijke opzegging bij het secretariaat, tenminste één maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar
b. overlijden van de donateur
Donateurs hebben geen stemrecht en kunnen geen rechten doen gelden op de bezittingen van de vereniging.

Artikel 8 Royement
Royement kan geschieden wegens:
a. wangedrag, dat wil zeggen herhaaldelijk verzuim van repetities zonder gegronde redenen en kennisgeving en het misdragen jegens andere leden, het bestuur, leidinggevende personen en personen die in nauw verband staan met de vereniging
b. wanbetaling, dat wil zeggen het niet voldoen aan de financiële verplichtingen, door de vereniging gesteld

Artikel 9 Leiding
Leidinggevende personen zijn:
a. bestuursleden
b. muzikaal leider
c. alle als zodanig door het bestuur aangewezen personen
Het bestuur, de muziekcommissie en de muzikaal leider stellen het muzikaal repertoire samen, accepteren optredens en bepalen de wijze van repetities.

Artikel 10 Geldmiddelen
Geldmiddelen kunnen zijn:
a. contributies worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering
b. subsidie zullen zoveel mogelijk door het bestuur worden aangevraagd bij de daarvoor bestaande instanties
c. renten uit bankrekeningtegoeden
d. donaties vast te stellen door de Algemene Ledenvergadering
e. recettes
f. toevallige baten

Artikel 11 Functiebeschrijvingen dagelijks bestuur
a. De voorzitter heeft de leiding van vergaderingen en draagt verantwoording voor de coördinatie.
b. De secretaris houdt de administratie van de vereniging bij, houdt van alle uitgaande stukken een afschrift, brengt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering verslag uit omtrent de werkzaamheden van het bestuur over het afgelopen jaar, draagt zorg voor de notulering en het verzenden van convocaties voor vergaderingen.
c. De penningmeester houdt de boeken van de vereniging bij, bewaart de bescheiden, is gerechtigd uitgaven te doen welke de goedkeuring behoeven van het dagelijks bestuur, stelt jaarlijks een rapport over het financiële beheer op, brengt hierover verslag uit op de Algemene Ledenvergadering, verleent inzage van boeken aan bestuursleden en leden van de jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering te benoemen kascommissie.

Artikel 12 Zittingsperiode bestuur
Ieder bestuurslid wordt verkozen voor een periode van één jaar. Herkiesbaarstelling is mogelijk.

Artikel 13 Kandidaatstelling bestuursfunctie
Kandidaten voor een bestuursfunctie worden voorgedragen door het bestuur. Tegenkandidaten kunnen door één of meerdere leden worden voorgedragen.

Artikel 14 Stemming
Stemrecht hebben alleen werkende leden. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd. Bij het staken van stemmen over zaken wordt geacht, dat het voorstel is verworpen. Bij het staken van stemmen over personen wordt een tweede stemming gehouden, waarbij dan ook het in artikel 9 onder punt D bepaalde van de Statuten van toepassing is.
Op de Algemene Ledenvergadering vormen twee of meer leden uit de vergadering het stembureau. Dit bureau beslist over de geldigheid van de ingevulde/ingeleverde stembiljetten. Ongeldig zijn stembiljetten welke niet vermelden hetgeen wordt verlangd.

Artikel 15 Commissies
Commissies kunnen door de Algemene Ledenvergadering worden aangesteld.
Ieder jaar wordt een kascommissie bestaande uit tenminste twee personen geïnstalleerd.
In iedere commissie wordt terstond een leider aangewezen.
Geen der commissies kan voor de vereniging bindende besluiten nemen.

Artikel 16 Wijzigingen van het Huishoudelijke Reglement
Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement moeten voorkomen op een agenda zoals bedoeld in artikel 9 onder punt C van de Statuten.
Verder is het bepaalde in artikel 9 onder de punten D en E van de Statuten eveneens van toepassing.
Wijzigingen van het huishoudelijk reglement treden op een door de Algemene Ledenvergadering te bepalen tijdstip in werking.

Artikel 17 Slotbepaling
Aan ieder lid zal bij zijn of haar intrede een exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement worden uitgereikt door de secretaris.
Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen.
In alle gevallen, waarin verschil van mening bestaat over de uitleg van en de uitvoering van de statuten en het huishoudelijk reglement en in die gevallen waarin niet is voorzien, beslist het bestuur.